Basic Grey Eva Chipsticker Shapes

Basic Grey Eva Chipsticker Shapes